Vanaf 2000 ben ik als klinisch psycholoog en psychotherapeut op een betrokken wijze met cliënten, collega’s en instanties aan het werk. Het vak van klinisch psycholoog heeft mijns inziens het doel om een constructieve ontwikkeling op gang te brengen bij complexe problematiek van individueel tot en met organisatieniveau (en alles wat daar tussen ligt).

Mijn werkzaamheden bestaan uit:

Als professional ben ik geregistreerd en lid van beroepsverenigingen:

 • NIP Nederlands Instituut van Psychologen
 • NVVP Nederlands vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten
 • VCgt Vereniging voor Clientgerichte psychotherapie
 • BIG nr. psychotherapeut: 59050000416
 • BIG nr. klinisch psycholoog/gz-psycholoog: 39050000425
 • NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

Particuliere behandelpraktijk: specialistische ggz

Als klinisch psycholoog/psychotherapeut bied ik behandelingen binnen de specialistische ggz aan die zijn afgestemd op uw klacht, uw persoon en uw hulpvraag. Voor een dergelijke behandeling hebt u een verwijsbrief nodig van u huisarts. In deze verwijsbrief moet er vanuit de eisen van de zorgverzekeraars expliciet verwezen worden naar een specialistische ggz behandeling en een vermoeden van DSM-classificatie vermeldt zijn door u huisarts. U kunt voor een goed verloop het beste onderstaande verwijsbrief gebruiken.

Download verwijsbrief.

Wanneer u psychische klachten ervaart zijn ze niet altijd duidelijk te concretiseren of te benoemen. Er is een besef van ongelukkig zijn, van niet goed in uw vel zitten. Soms is het een patroon van problemen of gebeurtenissen dat al langer bestaat en dat keer op keer de kop opsteekt, zonder dat het u duidelijk is wat eraan schort. Soms zijn de psychische klachten wel duidelijk en hebt u zelfs al hulp of een diagnose gekregen, maar is er schaamte en angst om erover te praten en/of hulp te zoeken.

Met welke klachten en problemen kunt u bij mij terecht?

 • wanneer u last hebt van trauma’s, angsten, depressies, identiteitsproblemen en/of een persoonlijkheidsstoornis
 • wanneer u langdurig innerlijke problemen ervaart die u psychisch belasten en uw dagelijks functioneren verminderen
 • wanneer u problemen ervaart in contacten met anderen
 • wanneer u kampt met psychische problemen die samenhangen met gebeurtenissen uit uw levensgeschiedenis
 • wanneer u psychische problemen hebt die u ervaart als onderdeel van uw karakter en waarvan u veel last van hebt.

Werkwijze:

In twee intakegesprekken worden uw klacht, uw levensgeschiedenis, de hulpvraag en uw persoonlijke kenmerken geconcretiseerd. In het derde gesprek vertel ik u over mijn bevindingen. We praten dan over de psychische klachten, de eventuele psychische diagnoses, de manier waarop u met problemen omgaat en wat ik aan behandeling kan bieden. Deze bevindingen staan ook beschreven in uw behandelplan. Wanneer we gezamenlijk overeenstemming vinden over de behandeling en de doelen, kan het behandelplan door u ondertekend worden en kunnen we verder afspraken maken. De algemene richtlijnen betreffende de behandeling van psychische klachten/stoornissen zijn mij bekend en worden zo nodig toegepast of er wordt met onderbouwde redenen van afgeweken.
In het kader van effectmetingen zult u bij aanvang van de behandeling een mail ontvangen met het verzoek een aantal vragenlijsten in te vullen. Dit zal na afloop van de behandeling nog eens gebeuren.

Ervaring:

Als psychotherapeut/klinisch psycholoog ben ik vanaf 1995 werkzaam geweest binnen meerdere instellingen van de geestelijke gezondheidszorg. Mijn specialisme ligt op het vlak van diagnostiek en behandeling van complexere problematiek die vaak al langer bestaat en/of een ingewikkelde ontstaansgeschiedenis kent. Mijn ervaring is dat het verhelderen van wat er onder de psychische klachten schuilgaat een eerste belangrijke stap is om meer houvast, zelfbegrip, zelfwaardering en veranderingen te bewerkstelligen. Afhankelijk van uw probleem en persoonlijkheid probeer ik een behandeling aan te bieden die het meest effectief is en waarin ik een evenwicht probeer te vinden tussen inzichtgevende en steunende psychotherapie. Daarbij maak ik gebruik van mijn kennis als cognitief en cliëntgericht psychotherapeut.

Voor algemene informatie over psychotherapie, rechten en plichten van de behandelaar, diagnoses en de klachtenprocedure kunt u informatie vinden bij

 • de Nederlandse vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten: www.nvvp.nl link!
 • het Nederlands instituut voor psychologen: www.nip.nl link!

Voor informatie over vergoedingen kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Ik heb bij de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten waarbij ik direct aan hen declareer.

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek kan helpen en is soms noodzakelijk om een beter zicht te krijgen op psychische problemen, diagnoses en DSM IV classificaties. Door een dergelijk onderzoek kan er zorgvuldig een goede behandelindicatie gesteld worden en /of helpt het om meer van uzelf begrijpen

Wanneer diagnostisch onderzoek?

 • Als intakegesprekken onvoldoende helderheid geven over de aard van psychische problemen
 • Als men vermoedens heeft van autisme of ADHD.
 • Als er een intelligentiemeting nodig is voor bijvoorbeeld een CIZ–indicatie
 • Als er een geschiedenis is van vastlopen in meerdere behandelvormen.

Waar bestaat een diagnostisch onderzoek uit?

 • het bevragen van de cliënt betreffende de onderzoeksvraag, psychische klachten en levensgeschiedenis.
 • het afnemen van testonderzoek
 • bij onderzoek naar aangeboren stoornissen wordt er een heteroanamnese afgenomen.
 • het schrijven van een psychologisch onderzoeksverslag
 • een teruggavegesprek over de conclusies en adviezen van het onderzoek

Ad interim klinisch psycholoog/manager/coach

De geestelijke gezondheidszorg is voortdurend in beweging door allerlei ontwikkelingen binnen onze maatschappelijke context en ontwikkelingen binnen de beroepsgroep. De ontwikkeling naar betere (evidence based/best practice) behandelvormen, waarin betaalbare en toegankelijke zorg/behandeling staan hierin centraal. Deze factoren leveren een spanningsveld op dat vraagt om:

 • betrokkenheid naar alle partijen: verzekeraars, instellingen, hulpverleners en cliënten
 • visie op het behandelaanbod
 • efficiëntie en inventief werken op alle niveaus
 • vanuit een visie keuzes maken in aanbod, logistiek en bedrijfsvoering

Zowel op menselijk als bedrijfseconomisch vlak is een mix van realiteitszin betrokkenheid, kennis, sturing, motivering en humor onontbeerlijk om de best mogelijke koers te varen. Mijn ervaring daarbij is dat een duidelijke koers de enige vorm is die daadwerkelijk op ieder niveau (organisatie, hulpverleners en cliënten) iets biedt. Dit in tegenstelling tot een samengesteld pakket van compromissen.

Bij het verbeteren van inhoudelijke behandeling en logistieke processen ontwerp ik overzichtelijke modellen die de processen visueel weergeven en tevens een leidraad zijn in de uitvoering van de veranderingen op de werkvloer. Ervaring heb ik opgedaan met organisatieveranderingen waarbij ambulante, dagklinische en klinische behandeling nauwer moeten samenwerken, met ontwikkeling van zorgpaden en met structurele behandelinhoudelijke verbeteringen binnen een klinische setting.

Vast gerechtelijk deskundige/forensisch rapporteur

Als erkend vast gerechtelijk deskundige binnen het NRGD (Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen) verricht ik Pro Justitia onderzoek bij verdachten.

Het psychodiagnostisch onderzoeken en zorgvuldig afwegingen maken over de psyche van verdachten en over eventuele verbanden tussen psyche en delict is een werkgebied dat raakt aan de meest moeilijke menselijke dilemma’s zoals:

 • is er een verband met, of staan bepaalde psychische stoornissen los van het tenlastegelegde
 • hoeveel wilsbeschikking heeft deze specifieke persoon
 • hoeveel beïnvloedingsmogelijkheden zijn er in verband met recidiefgevaar
 • hoeveel is er daadwerkelijk objectief te onderbouwen over het bovenstaande binnen de juridische kaders en wetten

Het werken binnen het forensisch veld verscherpt mijns inziens kennis en ervaring over de complexiteit van menselijke belevingen, gedrag en over de invloed van contextuele en genetische factoren. Dit verscherpte zicht biedt antwoorden op moeilijke vragen, maar nog belangrijker geeft het gepaste bescheidenheid over deze kennis en stelt het ons steeds opnieuw voor vragen.

Supervisor diagnostiek

Sinds 2000 ben ik betrokken bij opleidelingen die zich het diagnostische vak van gz-psycholoog of klinisch psycholoog aan het eigen maken zijn.

Het samen kijken naar testonderzoek kan voor beide partijen een energieke en uitdagende klus zijn.

Binnen de supervisies besteed ik aandacht aan:

 • klinische observaties als belangrijk diagnostisch instrument, waarbij ook het eigen diagnostisch ijkpunt helderheid dient te krijgen. Met andere woorden: wat zeggen tegenoverdrachtsfenomenen over je cliënt en jezelf.
 • levensgeschiedenis als een bron t.a.v. persoonsontwikkeling, omgevingsfactoren en relevante patronen.
 • het interpreteren van testdiagnostiek op gebied van DSM stoornissen, persoonlijkheid, intelligentie en cognitief functioneren. Hierbij zijn vooral semigestructureerde vragenlijsten hypothesevormend en acht ik groot belang aan dynamische diagnostiek. Naast vragenlijsten acht ik projectieve testen zinvol.
 • het opmaken van het psychologisch onderzoeksrapport.
 • het integreren van alle bovenstaande bevindingen tot een goed begrijpelijke eindconclusie die cliënt en verwijzer verder helpt in het vervolgproces. Diagnostiek dient te allen tijde vertaald te worden naar behandelmogelijkheden. Zeker wanneer de aanvraag samenhangt met een veelvuldig vastlopen in eerdere behandelingen.
 • Wanneer dit wenselijk is kom ik bij evaluatiebijeenkomsten van de supervisant om de mondelinge evaluaties toe te lichten en gezamenlijk stil te staan bij de huidige ontwikkeling en bij nader vast te stellen doelen.