Vanaf 2000 ben ik als klinisch psycholoog en psychotherapeut op een betrokken wijze met cliënten, collega’s en instanties aan het werk. Het vak van klinisch psycholoog heeft het doel om een constructieve ontwikkeling op gang te brengen bij complexe problematiek van individueel tot en met organisatieniveau (en alles wat daar tussen ligt).

Mijn werkzaamheden bestaan uit:

Als professional ben ik geregistreerd en lid van beroepsverenigingen:

 • NIP Nederlands Instituut van Psychologen
 • NVVP Nederlandse vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten
 • VCgP Vereniging voor Clientgerichte psychotherapie
 • BIG nr. psychotherapeut: 59050000416
 • BIG nr. klinisch psycholoog/gz-psycholoog: 39050000425
 • NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

Als professional ben ik in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en is mijn praktijk gevisiteerd door de NVVP. Zowel het kwaliteitsstatuut als het visitatiecertificaat is ter inzage beschikbaar binnen de praktijk.

De Praktijk

Als klinisch psycholoog/psychotherapeut bied ik diagnostisch onderzoek aan binnen de specialistische ggz. Dit kan vervolgd worden met behandelgesprekken (max. 5) of enkel met een duidelijke uitleg en een behandeladvies.

Als psychotherapeut/klinisch psycholoog ben ik vanaf 1995 werkzaam geweest binnen meerdere instellingen van de geestelijke gezondheidszorg . Mijn specialisme ligt op het vlak van diagnostiek en behandeling van complexere problematiek die vaak al langer bestaat en/of een ingewikkelde ontstaansgeschiedenis kent. Mijn ervaring is dat het verhelderen van wat er onder de psychische klachten schuilgaat een eerste belangrijke stap is om meer houvast, zelfbegrip, zelfwaardering en veranderingen te bewerkstelligen.

Wanneer u psychische klachten ervaart zijn ze niet altijd duidelijk te concretiseren of te benoemen. Er is een besef van ongelukkig zijn, van niet goed in uw vel zitten. Soms is er een patroon van problemen of gebeurtenissen dat al langer bestaat en dat zich keer op keer weer voordoet, zonder dat het voor u duidelijk is wat eraan schort. Soms is een intake binnen een ggz-instelling voldoende om genoeg helderheid te krijgen en een goed behandeltraject te starten. Wanneer dit onvoldoende is kan diagnostisch onderzoek (testonderzoek en procesdiagnostisch onderzoek) helpen en is dit soms ook noodzakelijk om een beter zicht te krijgen op uw psychische problemen, diagnoses en DSM-5 classificaties. Met een dergelijk onderzoek kan er zorgvuldig gewerkt worden aan het beter begrijpen van de innerlijke problematiek en/of de problemen in de interactie met anderen. Tevens kan er een goede behandelindicatie gesteld worden. Het beter begrijpen van uw eigen problematiek kan helpen om een ontwikkeling tot stand te brengen waarin een realistisch perspectief ten aanzien van verandering, ontwikkeling en acceptatie leidt tot een betere balans.

Wanneer diagnostisch onderzoek?

 • Wanneer intakegesprekken en/of eerdere behandeling onvoldoende helderheid geven over de aard van uw psychische problemen en de mogelijkheden tot behandeling
 • Wanneer er een geschiedenis is van vastlopen in meerdere behandelvormen
 • Wanneer er vermoedens zijn van autisme of ADHD en u hierover duidelijkheid wilt krijgen
 • Wanneer er een psychologisch onderzoek nodig is voor bijvoorbeeld een CIZ–indicatie

Waaruit bestaat een diagnostisch onderzoek?

 • Het bevragen van de onderzoeksvraag, uw psychische klachten en uw levensgeschiedenis
 • Het afnemen van testonderzoek
 • Het uitvoeren van procesdiagnostiek
 • Het afnemen van een heteroanamnese bij onderzoek naar aangeboren stoornissen zoals ADHD en ASS
 • Een teruggavegesprek over de conclusies en adviezen van het onderzoek

De duur van een diagnostisch onderzoek en de eventuele vervolg gesprekken

Een psychodiagnostisch onderzoek kan afhankelijk van de vraag en complexiteit 12 à 18 uur in beslag nemen inclusief de uitwerking en de rapportage. U zult 2 à 3 keer worden uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen, waarna een uitgebreid teruggavegesprek zal volgen. De duur van de afspraken zal maximaal 2 uur per keer bedragen. Het totale proces van onderzoek na de eerste onderzoekafspraak is binnen 6 weken afgerond.

Wanneer dit zinvol wordt geacht kan binnen de praktijk een kortdurend behandelaanbod plaatsvinden van 5 gesprekken ten behoeve van het begrijpen van de problematiek en/of een korte behandeling van de problematiek. Tevens kan ik een passend verwijsadvies geven. Binnen de praktijk geef ik zelf geen langdurige complexe behandelingen. Wel beschik ik over goede verwijsmogelijkheden voor diverse problematiek.

Wachttijd

Meestal is het mogelijk om u binnen 3 à 4 weken in te plannen voor onderzoek.

Contact:

In verband met uw privacy is het niet raadzaam om persoonlijke gegevens via de mail te sturen. Dit is onlangs duidelijk vastgelegd binnen de AVG (algemene verordening gegevensbescherming). U kunt het beste via mijn mailadres (info@mariannekemink.nl) vragen om een telefonische afspraak, zodat wij met elkaar in gesprek kunnen gaan over de mogelijkheden en een afspraak kunnen plannen.

Facturering:

Als vrijgevestigde factureer ik 100.00 euro per uur. Wanneer u verwezen wordt door een Big-geregistreerde behandelaar zal ik de factuur sturen aan uw behandelaar. Wanneer u zich met een verwijsbrief van de huisarts aanmeldt factureer ik aan u persoonlijk. U kunt in dat geval het best van te voren met uw zorgverzekeraar afstemmen in hoeverre u de kosten van de zorgverzekering vergoed krijgt.

Algemene informatie:

Voor algemene informatie over psychologische behandeling, diagnostiek, psychotherapie, rechten en plichten van de behandelaar, diagnoses en de klachtenprocedure kunt u informatie vinden bij

 • de Nederlandse vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten: www.nvvp.nl -link!

het Nederlands instituut voor psychologen: www.nip.nl -link!

a.i. Klinisch psycholoog/Manager

De geestelijke gezondheidszorg is voortdurend in beweging door allerlei ontwikkelingen binnen onze maatschappelijke context en ontwikkelingen binnen de beroepsgroep. De ontwikkeling naar betere (evidence based/best practice) behandelvormen met betaalbare en toegankelijke zorg/behandeling staan hierin centraal. Deze factoren leveren een spanningsveld op dat vraagt om:

 • betrokkenheid naar alle partijen: verzekeraars, instellingen, hulpverleners en cliënten
 • visie op het behandelaanbod
 • efficiëntie en inventief werken op alle niveaus
 • vanuit een visie keuzes maken in aanbod, logistiek en bedrijfsvoering

Zowel op menselijk als bedrijfseconomisch vlak is een mix van realiteitszin, betrokkenheid, kennis, sturing, motivering en humor onontbeerlijk om de best mogelijke koers te varen. Mijn ervaring daarbij is dat een duidelijke koers de enige vorm is die daadwerkelijk op ieder niveau (organisatie, hulpverleners en cliënten) iets biedt. Dit in tegenstelling tot een samengesteld pakket van compromissen.

Bij het verbeteren van het inhoudelijke behandelaanbod (inclusief diagnostiek), teamontwikkeling en logistieke processen ontwerp ik overzichtelijke modellen die de processen visueel weergeven en die tevens een leidraad zijn in de uitvoering van de veranderingen op de werkvloer. Dit doe ik samen met en in dienst van het team. Ervaring heb ik opgedaan met organisatieveranderingen waarbij ambulante, dagklinische en klinische behandeling nauwer moeten samenwerken. Tevens heb ik ervaring met ontwikkeling van zorgpaden en met structurele behandelinhoudelijke verbeteringen binnen ambulante teams en klinische settings. De ervaring is opgedaan middels het vele jaren werkzaam zijn binnen de ggz en de verslavingszorg.

Facturering:

Als klinisch psycholoog factuur ik 120 euro per uur en 0.90 cent per kilometer.

Praktijkopleider

Binnen de praktijk Lodewijkstraat te Hengelo ben ik als praktijkopleider betrokken bij het opleiden van PIOG’s die hun opleiding volgen bij het opleidingsinstituut PPO en leskrijgen op de PPO-locatie te Zwolle. Deze praktijkopleidingsplek is binnen een samenwerkingsverband van ervaren behandelaren:

Edith Ketz (eigenaar Praktijk Lodewijkstraat, psychotherapeut en gz-psycholoog)

Trudy van den Dungen (gz-psycholoog volwassenen en KJ)

Ingrid Hinssen (psychotherapeut, klinisch psycholoog, systeemtherapeut)

Binnen de praktijk Lodewijkstraat bieden wij een divers pakket aan mogelijkheden binnen de BGGZ en SGGZ waarbinnen de PIOG ervaring kan opdoen om zo alle competenties te ontwikkelen die nodig zijn om met kennis en zelfvertrouwen het vak van gz-psycholoog goed te kunnen uitvoeren. Met drie ervaren behandelaren die werkzaam zijn binnen een gezondheidszorgcentrum is een divers multidisciplinair team beschikbaar. Overleg, intervisie en werkbegeleiding zijn intern geregeld. Supervisiemogelijkheden binnen de regio zijn bekend.

Een extra verrijking met betrekking tot de opleidingsplek is dat er ook mogelijkheden zijn om ervaring op te doen binnen het adviesbureau Pedagogisch Perspectief en binnen InteraktContour. Dit kan bijvoorbeeld door daar tijdens het opleidingstraject een dag in de week werkzaam te zijn. Adviesbureau Pedagogisch Perspectief is een kinder- en jeugdpraktijk te Goor, waar Trudy van den Dungen al vele jaren als gz-psycholoog behandeling en diagnostiek verricht. InteraktContour is een instelling die zorg biedt aan mensen met hersenletsel (NAH) en/of lichamelijke beperkingen en is gericht op het zo zelfstandig mogelijk laten functioneren van hun cliënten. Voor de instelling InteraktContour bieden wij de PIOG’s die daar worden opgeleid de mogelijkheid om ook ervaring binnen de ggz op te doen.

Facturering:

Als praktijkopleider factureer ik 120 euro per uur en 0.90 cent per kilometer.

Supervisor/Leertherapeut

Sinds 2000 ben ik betrokken bij opleidelingen die trachten zich zo goed mogelijk te ontwikkelen in het vak van een gz-psycholoog of klinisch psycholoog.

Het samen kijken naar testonderzoek kan voor beide partijen een energieke en uitdagende klus zijn. Het bieden van leertherapie is een waardevolle vorm om jonge professionals meer inzicht en vertrouwen te geven in hun eigen psychologische processen en op welke wijze zij deze kunnen gebruiken ten behoeve van hun cliënten en zichzelf binnen de werkrelatie in de behandeling.

Binnen de diagnostieksupervisie besteden wij aandacht aan:

 • Klinische observaties als belangrijk diagnostisch instrument. Met andere woorden: wat zeggen tegenoverdrachtsfenomenen over jouw cliënt en jezelf en hoe kan je deze op objectieve wijze inzetten en beschrijven
 • Levensgeschiedenis als bron ten aanzien van persoonsontwikkeling, omgevingsfactoren en relevante patronen
 • Het interpreteren van testdiagnostiek op het gebied van persoonlijkheid, intelligentie en cognitief functioneren. Hierbij zijn vooral semigestructureerde vragenlijsten hypothesevormend en acht ik groot belang aan dynamische diagnostiek. Naast dynamische diagnostiek en diagnostiek ten behoeve van classificatie (DSM-5) acht ik projectieve testen zinvol als onderdeel van het onderzoek.
 • Hypothesegestuurde diagnostiek
 • Het opmaken van het psychologisch onderzoeksrapport
 • Het integreren van alle bovenstaande bevindingen tot een goede en begrijpelijke eindconclusie die cliënt en verwijzer verder helpt in het vervolgproces. Diagnostiek dient te allen tijde vertaald te worden naar behandelmogelijkheden, zeker wanneer de aanvraag samenhangt met een veelvuldig vastlopen in eerdere behandelingen
 • Lezen en feedback geven over geschreven tekst die voorafgaand aan de supervisie middels veilig mailverkeer toegestuurd kan worden. Dit is tijd die buiten de sessie van 45 minuten valt en niet apart in rekening wordt gebracht tenzij men een volledige en uitgebreide rapportage schriftelijk beoordeeld wil hebben.
 • Wanneer dit wenselijk is kom ik bij evaluatiebijeenkomsten van de supervisant om de mondelinge evaluaties toe te lichten en gezamenlijk stil te staan bij de huidige ontwikkeling en bij nader vast te stellen doelen.

Binnen de leertherapie besteden wij aandacht aan:

 • Het creëren van een veilige werkrelatie waarbinnen de eigen geschiedenis en persoonlijke dilemma’s en conflicten aan bod kunnen komen
 • Het geven van gelijke aandacht aan persoonlijke kwaliteiten, uitdagingen, kwetsbaarheden en gezonde grenzen binnen het uitoefenen van je vak
 • Het ontdekken en versterken van je persoonlijke visie over hoe je je beroep wilt uitoefenen ten aanzien van cliënten, collega’s en organisaties
 • Werk wordt gezien als een belangrijk onderdeel van je leven. Welke balans streef je daarin na en wat zijn de valkuilen die aandacht behoeven

Facturering:

Per supervisie/leertherapiesessie (45 minuut) reken ik 110 euro. Bij een dubbele supervisie (90 minuten) met twee of meer supervisanten reken ik 180 euro per sessie.

Vast gerechtelijk deskundige

Als erkend vast gerechtelijk deskundige binnen het NRGD (Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen) verricht ik Pro Justitia onderzoek bij verdachten.

Het psychodiagnostisch onderzoeken en zorgvuldig afwegingen maken over de psyche van verdachten en over eventuele verbanden tussen psyche en delict is een werkgebied dat raakt aan de meest moeilijke menselijke dilemma’s zoals:

 • is er een verband met, of staan bepaalde psychische stoornissen los van het tenlastegelegde
 • hoeveel wilsbeschikking heeft deze specifieke persoon
 • hoeveel beïnvloedingsmogelijkheden, beschermende factoren en risicofactoren zijn er in verband met recidiefgevaar
 • op welke wijze beïnvloedt de rechtspositie de deelname van betrokkene aan het onderzoek
 • hoeveel is er daadwerkelijk objectief te onderbouwen over het bovenstaande binnen de juridische kaders en wetten

Het werken binnen het forensisch veld verscherpt mijns inziens kennis en ervaring over de complexiteit van menselijke belevingen, menselijk gedrag en over de invloed van contextuele en genetische factoren. Dit verscherpte zicht biedt antwoorden op moeilijke vragen, maar nog belangrijker geeft het gepaste bescheidenheid over deze kennis en stelt het ons steeds opnieuw voor vragen.

Contact

In verband met uw privacy is het niet raadzaam om persoonlijke gegevens via de email te sturen. Dit is onlangs duidelijk vastgelegd binnen de AVG ( algemene verordening gegevensbescherming). U kunt het beste via mijn mailadres (info@mariannekemink.nl) vragen om een telefonische afspraak, zodat wij met elkaar in gesprek kunnen gaan over de mogelijkheden en een afspraak kunnen plannen.

info@mariannekemink.nl